Giỏ hàng

Bơm cánh gạt thủy lực thông số cơ bản

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2142 – 77

BƠM CÁNH GẠT THỦY LỰC

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Vane hydraulic pumps

Basic parameters

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bơm cánh gạt thủy lực dùng trong truyền dẫn thủy lực. Giá trị các thông số cơ bản không nằm trong các dãy thông số của tiêu chuẩn này phải được chọn theo TCVN 2144 – 77, TCVN 2147 – 77 và TCVN 2016 – 77.

Bảng 1

Áp suất danh nghĩa Pdn

MN/m2

6,3

10,0

12,5

(14,0)

16,0

20,0

KG/m2

63

100

125

(140)

160

200

Chú thích: Áp suất danh nghĩa ghi trong ngoặc cho phép sử dụng cho đến khi chế tạo loại thiết bị có áp suất cao hơn.

Bảng 2

Số vòng quay danh nghĩa ndn

Vòng/ph

600

750

960

1 500

1 920

2 400

3 000

3 780

4 800

6 000

Vòng/s

10,0

12,5

16,0

25,0

32,0

40,0

50,0

63,0

80,0

100,0

Chú thích:

  1. Cho phép sử dụng giá trị 100 vòng/ph (16,6 vòng/s) làm số vòng quay danh nghĩa.
  2. Đối với các bơm có truyền dẫn bằng động cơ điện, cho phép dử dụng số vòng quay danh nghĩa của động cơ điện không đồng bộ.

Bảng 3

Thể tích làm việc V0 (cm3)

Dãy cơ bản

Dãy phụ

Dãy cơ bản

Dãy phụ

Dãy cơ bản

Dãy phụ

Dãy cơ bản

Dãy phụ

1,00

10,0

100

1 000

11,2

112

1 120

1,25

12,5

125

1 250

14,0

140

 

 

1,60

16,0

160

 

 

18,0

180

 

 

2,00

20,0

200

 

 

22,4

224

 

 

2,50

25,0

250

 

 

28,0

280

 

 

3,20

32,0

320

 

 

36,0

360

 

 

4,00

40,0

400

 

 

45,0

450

 

 

5,00

50,0

500

 

 

56,0

560

 

 

6,30

63,0

650

 

 

71,0

710

 

 

8,00

80,0

800

 

 

9,00

90,0

900

 

 

Chú thích:

  1. Khi chọn thể tích làm việc phải ưu tiên chọn dãy cơ bản.
  2. Sai số của thể tích làm việc so với giá trị ghi trong bảng không được vượt quá ± 3%.