Giỏ hàng

TCVN 8639:2011 phần 4

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

PHỤ LỤC B

(Quy định)

MẪU BẢNG GHI CHÉP SỐ LIỆU ĐO ĐẠC

B.1. Mẫu bảng báo cáo số liệu đo đạc trực tiếp

Tên trạm bơm hoặc cơ sở sản xuất ........................................................................................

..............................................................................................................................................

Loại máy bơm: ……………………….. Ký hiệu: ……………….. năm sản xuất: .............................

Điểm đo

UV

IA

Cosj

Nđ kW

M kMm

Nt kW

Qv m3/s

P bar

H m

Ntl kW

n r/min

NPHS r/min

T 0C

htm %

hđc %

hb %

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đặc điểm của máy bơm, điều kiện làm việc của máy bơm trong lúc tiến hành khảo nghiệm:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

Phụ trách khảo nghiệm

Ký tên (ghi rõ họ và tên)

……….. ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

Các thành viên tham gia khảo nghiệm

Ký tên (ghi rõ họ và tên)

1)

2)

3)

4)

5)

B.2. Mẫu bảng báo cáo số liệu đo đạc đã tính toán và quy đổi về tốc độ quay danh nghĩa

n = ……………….. r/min

Điểm đo

UV

IA

Cosj

Nđ kW

M kMm

Nt kW

Qv m3/s

P bar

H m

Ntl kW

NPHS r/min

t 0C

htm %

hđc %

hb %

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đặc điểm của máy bơm, điều kiện làm việc của máy bơm trong lúc tiến hành khảo nghiệm:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

Phụ trách khảo nghiệm

Ký tên (ghi rõ họ và tên)

……….. ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

Người tính toán

Ký tên (ghi rõ họ và tên)

CHÚ THÍCH:

U là hiệu điện thế của nguồn V;

V là cường độ dòng điện, A;

Cos j là hệ số sử dụng tải của động cơ điện;

Nđ là công suất của động cơ, W hoặc kW;

M là mô men trên trục bơm, N.m hoặc kN.m;

Nt là công suất trên trục bơm, W hoặc kW;

Qv là lưu lượng thể tích, m3/s;

P là áp suất, bar;

H là cột áp của máy bơm, m;

Ntl là công suất của máy bơm (công suất thủy lực), W hoặc kW;

n là tốc độ quay của trục bơm, r/min;

NPHS là cột áp hút hiệu dụng, m;

t là nhiệt độ của nước bơm;

hlm là hiệu suất của tổ máy bơm và động cơ, %;

hđc là hiệu suất của động cơ điện, %.

hp là hiệu suất của máy bơm, %.

 

PHỤ LỤC C

(Tham khảo)

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ KHẢO NGHIỆM MÁY BƠM

Hình C.5 - Đo cột áp máy bơm hướng trục đặt ngang dùng áp kế có mặt cắt lối vào 1-1 là mặt thoáng bề hút

CHÚ THÍCH:

Yêu cầu lỗ đo áp có d từ 3 mm đến 6 mm hay d = 0,8D; L = 2,5.d; r < d/4

Hình C.6 - Bố trí lỗ đo áp

CHÚ DẪN:

a) là đo lưu lượng bằng lưu kế điện tử trường trên ống xả đặt ngang và đứng;

b) là chi tiết lưỡi đo lưu lượng bằng máng;

c) là yêu cầu phần dẫn dòng khi đo lưu lượng bằng máng tràn.

Hình C.7 – Sơ đồ vị trí đặt lưu lượng kế điện từ trường trên ống xả và sơ đồ bố trí lưu lượng bằng máng tràn