Giỏ hàng

TCVN 7704 : 2007 - Phần 7

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

Bảng B.2 - Cơ tính ở điều kiện nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ cao của thép tấm cácbon và hợp kim thấp dùng cho nồi hơi (ISO 9328-2 : 1991)

Mác thép

Cơ tính ở nhiệt độ phòng

Ứng suất ở nhiệt độ cao

Nhiệt luyện

Chiều dày, mm

Re(1)min, MPa

Rm, MPa

A(1) min %

KV(1)min

Rp (xem bảng)

Ứng suất rão (xem bảng)

Điều kiện nhiệt luyện thường dùng

J

°C

Ký hiệu

Tỏi hay anstenit hóa

Làm nguội

Ram, 0C

Làm nguội

P 235

PH 235

>3< 16

235

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>16 < 40

225

 

25

 

 

 

 

 

 

 

-

-

> 40 < 60

215

360 đến 480

25

27

0

36)

4 + 56)

N(1)

890 đến 950

Không khí

 

 

> 60 <100

200

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>100<150

185

350 đến 480

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 265

PH 265

>3< 16

265

 

24

 

 

 

 

 

 

 

-

-

> 16 <40

255

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 40 < 60

245

410 đến 530

23

27

0

36)

4 + 56)

N(1)

890 đến 950

Không khí

 

 

>60 <100

215

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>100< 150

200

400 đến 530

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 290

PH 290

>3< 16

290

 

22

 

 

 

 

 

 

 

-

-

>16 <40

285

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 40 < 60

280

460 đến 580

22

27

0

36)

4 + 56)

N(1)

890 đến 950

Không khí

 

 

> 60 <100

255

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>100<150

230

440 đến 570

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 315

PH 315

>3< 16

315

 

21

 

 

 

 

 

 

 

-

-

> 16 <40

310

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 40 < 60

305

490 đến 610

21

27

0

36)

4 + 56)

N(1)

890 đến 950

Không khí

 

 

>60< 100

280

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>100<150

255

470 đến 600

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 355

PH 355

>3< 16

355

 

21

 

 

 

 

 

 

 

-

-

> 16 < 40

345

510 đến 650

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 40 < 60

335

 

21

27

0

36)

4 + 56)

N(1)

890 đến 950

Không khí

 

 

> 60 < 100

315

500 đến 650

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 > 100 < 150

295

490 đến 640

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Mo3

>3< 16

280

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16 < 40

270

450 đến 600

24

31

20

 

 

 

 

 

 

 

> 40 < 60

260

 

23

 

 

3

4 + 5

N (+ T)(1)

890 đến 950

Không khí

600 đến 650

Không khí

> 60 < 100

240

430 đến 580

22

27

20

 

 

 

 

 

 

 

 > 100 < 150

220

 420 đến 570

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 CrMo 45

>3< 16

300

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 16 < 40

300

450 đến 600

20

31

20

 

 

 

 

 

 

 

> 40 < 60

300

 

19

 

 

3

4+5

N+T(1)

890 đến 950

Không khí

630 đến 730

Không khí

> 60 < 100

275

440 đến 590

18

27

20

 

 

 

 

 

 

 

 > 100 < 150

255

430 đến 580

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 CrMo9 10 T1

>3< 16

275

 

18

 

 

3

4+5

N+T(1)

920 đến 980

Không khí

680 đến 750

Không khí

> 16 < 40

265

480 đến 620

18

31

20

> 40 < 60

265

 

18

 

 

> 60 < 100

260

470 đến 620

17

 

 

 > 100 < 150

250

460 đến 610

16

27

20

> 150 < 300

240

450 đến 600

16

 

 

13 CrMo9 10 T2

>3< 16

310

520 đến 670

18

31

20

3

-

N+T(1)

920 đến 980

Không khí

700 đến 770

Không khí