Giỏ hàng

TCVN 3745 - 3 : 2008

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3745 - 3 : 2008

BẢN VẼ KỸ THUẬT - BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG - PHẦN 3: THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI CỦA HỆ THỐNG THÔNG GIÓ VÀ THOÁT NƯỚC

Technical drawings - Simplified representation of pipelines – Part 3 :Terminal features of ventilation and drainage systems-

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định cách biểu diễn đơn giản trên bản vẽ kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối của hệ thống đường ống thông gió và thoát nước.

2. Tài liệu viện dẫn

Trong tiêu chuẩn này có viện dẫn các tài liệu sau, đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản dưới đây. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 3745 – 1: 2008 (ISO 6412 -1 : 1988), Bản vẽ kỹ thuật - Trình bày đơn giản về các đường ống - Phần 1 - Các nguyên tắc chung và biểu diễn trực giao;

ISO 5456 - 2 Technical drawings - Projection methods - Part 2: Orthographic representations (Bản vẽ kỹ thuật - Phương pháp chiếu - Phần 2 : Biểu diễn hình chiếu đứng.

3. Ký hiệu và biểu diễn

Biểu diễn đơn giản như trong điều 4 có thể kết hợp với sơ đồ ký hiệu, ví dụ đối với cơ cấu dẫn hoặc ống. Nguyên tắc chung và sơ đồ ký hiệu bổ sung cho trong TCVN 3745 -1

4. Biểu diễn đơn giản

Xem Bảng 1

Danh mục thiết bị đầu cuối được đánh số từ 1 đến 9 được thể hiện trên hai hình chiếu trực giao [1.1; 2.1 ; 3.1 …là hình chiếu từ phía trước và 1.2 ; 2.2 ; 3.2 …là hình chiếu từ phía trên (ISO 5456 -2)] Danh mục thiết bị đầu cuối từ 10 trở xuống áp dụng cho trong đường ống . Số 10.1 thể hiện ống cong với hai quạt ; Số 10.2 thể hiện ống ba ngả với hai quạt ngược chiều nhau.

Bảng 1

số

 Giải thích

Biểu diễn đơn giản

1

1.1

1.2

Lỗ thoát nước

2

2.1

2.2

Lỗ thoát nước có cơ cấu khoá

3

3.1

3.2

Lỗ thoát nước có cơ cấu khoá chắn mùi

4

4.1

4.2

Ống khí (cổ ngỗng)

5

5.1

5.2

Chụp thông gió trên tường

6

6.1

6.2

Quạt hình nấm

CHÚ THÍCH: Nơi sử dụng “với lưới chắn”

7

7.1

7.2

Quạt hình nấm cơ nắp chắn

CHÚ THÍCH: Nơi sử dụng “với lưới chắn”

8

8.1

8.2

Quạt có nắp chắn cố định

9

9.1

9.2

Quạt chuyển hướng có nắp chắn

Xả hoặc hút

Cửa nạp hoặc cấp

10

10.1

10.2

Cánh định hướng bên trong dòng chảy (Ống hoặc đường ống

CHÚ THÍCH: Cánh quạt định hướng dòng chảy ngắn (song song)
PHỤ LỤC

(tham khảo)

[l] TCVN 8 (ISO 128 : 1982), Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về trình bày.

[2] TCVN 7286 : 2003 (IS0 5455:1979), Bản vẽ kỹ thuật - Tỷ lệ.

Xem tiếp: TCVN 3745 - 2 : 2008 - phần 1