Giỏ hàng

Đường ống

TCVN 7704 : 2007 - Phần 2
TCVN 7704 : 2007 - Phần 2
5.2.2. Tùy theo sức chịu bền của thân hình trụ, cho phép chế tạo thân hình trụ có hai chiều dày khác nhau. Tại phần n...
TCVN 3745-1 : 2008 - phần 2
TCVN 3745-1 : 2008 - phần 2
5. Giao nhau và nối ghép5.1. Sự giao nhau không có nối ghép phải được mô tả là đường chảy không có các nét đứt đặc tr...
TCVN 3745-1 : 2008 - phần 1
TCVN 3745-1 : 2008 - phần 1
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 3745-1 : 2008ISO 6412-1 : 1989BẢN VẼ KỸ THUẬT - BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG – PHẦN 1: NGUYÊN...
TCVN 3745 - 2 : 2008 - phần 2
TCVN 3745 - 2 : 2008 - phần 2
7.10. Ghi kích thước cho các máy uốn ốngKích thước được định nghĩa dựa trên cơ sở của hệ thống tham chiếu (điểm gốc) ...
TCVN 3745 - 2 : 2008 - phần 1
TCVN 3745 - 2 : 2008 - phần 1
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 3745 - 2 : 2008BẢN VẼ KỸ THUẬT - BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG - PHẦN 2 - HÌNH CHIẾU TRỤC ĐOTe...
TCVN 3745 - 3 : 2008
TCVN 3745 - 3 : 2008
TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 3745 - 3 : 2008BẢN VẼ KỸ THUẬT - BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG - PHẦN 3: THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI CỦA...