Giỏ hàng

Van công nghiệp - bộ dẫn động quay nhiều mức cho van - Phần 3

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

Bảng 3 - Kích thước cho bộ phận dẫn động nhóm A

Kích thước tính bằng milimet

Kiểu bích

F07

F10

F12

F14

F16

F25

F30

F35

F40

d6 1)

20

28

32

36

44

60

80

100

120

dx 1)

26

40

48

55

75

85

100

150

175

l1 min.

25

40

48

55

70

90

110

150

180

h3 max

60

80

95

110

135

150

175

250

325

1) Bộ phận dẫn động có thể chấp nhận đường kính đến và bao gồm giá trị d6 như chỉ ra ở Hình 4. Nếu không có yêu cầu, bộ phận dẫn động có thể chấp nhận đường kính lớn hơn lên đến giá trị dx.

7.2. Kích thước cho các cụm ch truyền mô men quay: Nhóm B

Các kích thước cho các cụm ở nhóm B được chỉ ra ở các Hình 6 và 7 và được cho trong Bảng 4.

Loại B1

d = d7 H9

Loại B2

d = d7, max

Loại B3

d = d10 H9

Loại B4

d = dy, max

Hình 6 - Bộ phận dẫn động, nhóm B

CHÚ THÍCH: Để đảm bảo không xảy ra sự va chạm giữa bộ phận dẫn động và bộ phận bị dẫn, phải giới hạn chiều dài của bộ phận bị dẫn /3 trên mặt phân cách sao cho có khe hở thích hợp giữa hai bộ phận.

Hình 7 - Bộ phận bị dẫn động, nhóm B

Bảng 4 - Kích thước cho bộ phận dn động, nhóm B

Kích thước tính bằng milimet

Kiểu bích

F07

F10

F12

F14

F16

F25

F30

F35

F40

d5 min.

22

30

35

40

50

65

85

110

130

d7 H9

28

42

50

60

80

100

120

160

180

d101) H9

16

20

25

30

40

50

60

80

100

dy max.

25

35

40

45

60

75

90

120

160

h4 max.

3

3

3

4

5

5

5

5

8

l2 min.

35

45

55

65

80

110

130

180

200

1) Bộ phận dẫn động có thể chấp nhận đường kính đến và bao gồm cả giá trị d10 như chỉ ra ở Hình 6. Nếu không có yêu cầu, bộ phận dẫn dộng có thể chấp nhận đường kính lớn hơn lên đến giá trị dy.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO 5211:2011, Industrial valves - Part-turn valve actuator attachment (Van công nghiệp - Gắn bộ dẫn động quay từng mức cho van).

Xem tiếp: Van cầu thép có nắp bắt bu lông công dụng chung - Phần 1

Xem lại: Van công nghiệp - bộ dẫn động quay nhiều mức cho van - Phần 2