Giỏ hàng

BƠM BÁNH RĂNG THỦY LỰC THÔNG SỐ CƠ BẢN

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2004 – 77

BƠM BÁNH RĂNG THỦY LỰC

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Geac hydraulic pumps

Basic parameters

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bơm bánh răng trong hệ truyền dẫn thủy lực thể tích.

Các thông số cơ bản của bơm phải được chọn theo dãy số quy định trong các bảng 1 – 3.

Bảng 1

Áp suất danh nghĩa, Pdn

MN/m2

2,5

6,3

10,0

16,0

20,0

KG/cm2

25

63

100

160

200

Bảng 2

Số vòng quay danh nghĩa, ndn

Vòng/ph

2 400

3 000

3 780

4 800

6 000

 

Vòng/s

40,0

50,0

63,0

80,0

100,0

 

Vòng/ph

480

600

750

960

1 500

1 920

Vòng/s

8,0

10,0

12,5

16,0

25,0

32,0

Chú thích:

  1. Cho phép sử dụng các vòng quay 500 và 1 000 vòng/phút.
  2. Đối với các bơm có truyền dẫn bằng động cơ điện cho phép sử dụng các vòng quay danh nghĩa của động cơ điện không đồng bộ.

Thể tích làm việc V0, cm3

Dãy cơ bản

Dãy phụ

Dãy cơ bản

Dãy phụ

Dãy cơ bản

Dãy phụ

Dãy cơ bản

Dãy phụ

1,00

10,0

100

1 000

11,2

112

1 120

1,25

12,5

125

1 250

14,0

140

1,60

16,0

160

18,0

180

2,00

20,0

200

22,4

224

2,50

25,0

250

28,0

280

3,2

32,0

320

36,0

360

4,00

40,0

400

45,0

450

5,00

50,0

500

56,0

560

6,30

63,0

630

71,0

710

8,00

80,0

800

9,00

90,0

900

Chú thích:

  1. Khi chọn các thể tích làm việc phải ưu tiên dãy cơ bản.
  2. Sai lệch về thể ích làm việc không được vượt quá ± 3% trị số ghi trong bảng.