Giỏ hàng

BƠM PÍT TÔNG THỦY LỰC THÔNG SỐ CƠ BẢN

Đăng bởi Thế giới Van công nghiệp ngày bình luận

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2011 – 77

BƠM PÍT TÔNG THỦY LỰC

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Piston hydraulic pumps

Basic parameters

1. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với bơm pít tông thủy lực dùng cho truyền dẫn thủy lực.

2. Các thông số cơ bản của bơm phải được chọn theo các dãy số quy định trong bảng 1 - 3.

Bảng 1

Áp suất danh nghĩa Pdn

MN/m2

6,3

10,0

16,0

20,0

25,0

32,0

40,0

50,0

63,0

KG/cm2

63

100

160

200

250

320

400

500

630

Bảng 2

Số vòng quay danh nghĩa ndn

Vòng/ph

300

378

480

600

750

960

1500

1920

2400

3000

3780

4800

6000

Vòng/s

5,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

25,0

32,0

40,0

50,0

63,0

80,0

100,0

Chú thích:

  1. Cho phép sử dụng số vòng quay danh nghĩa sau: 500 và 1000 vòng/ph (8,3 và 16,6 vòng/s).
  2. Đối với bơm được truyền động từ động cơ điện cho phép sử dụng số vòng quay danh nghĩa của động cơ điện không đồng bộ.

Bảng 3

Thể tích làm việc V0, cm3

1,00

10,0

100

1 000

11,2

112

1 120

1,25

12,5

125

1 250

14,0

140

1 400

1,60

16,0

160

1 600

18,0

180

1 800

2,00

20,0

200

2 000

22,4

224

2,50

25,0

250

28,0

280

3,20

32,0

320

36,0

360

4,00

40,0

400

45,0

450

5,00

50,0

500

6,30

63,0

630

71,0

710

8,00

80,0

800

9,00

90,0

900

Chú thích:

  1. Khi chọn thể tích làm việc phải ưu tiên chọn dãy chính.
  2. Sai lệch thể tích làm việc không được vượt quá ± 3% giá trị ghi trong bảng.